Θέση Εργασίας: Διοικητικός Λειτουργός

Ανακοίνωση Θέσης Εργασίας: Διοικητικός Λειτουργός
Πλήρης απασχόληση
Τόπος εργασίας: Λευκωσία

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Οικογενειακού Προγραμματισμού στα πλαίσια δημιουργίας Κέντρου όπου θα προσφέρονται υπηρεσίες για άτομα και τις οικογένειες τους που είχαν εμπειρίες σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης ως παιδιά, αλλά και υπηρεσίες προγραμμάτων πρόληψης, αναζητεί κατάλληλο υποψήφιο/α στη θέση του/της Διοικητικού Λειτουργού. Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία και με τη στήριξη του Υπουργείου Υγείας.

Καθήκοντα:
• Εκτέλεση διοικητικών καθηκόντων αναφορικά με τη διεκπεραίωση ενεργειών για την εύρυθμη λειτουργία του Κέντρου.
• Υποστήριξη των εργασιών του προσωπικού.
• Διοργάνωση εκπαιδεύσεων, εκδηλώσεων, σεμιναρίων και άλλων δράσεων.
• Οργάνωση, συντονισμός, προγραμματισμός, εποπτεία στόχων και εργασιών του Κέντρου.
• Εκτέλεση οποιωνδήποτε άλλων καθηκόντων ζητηθούν στη βάση των αναγκών του Συνδέσμου.

Απαραίτητα προσόντα:
• Πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ή Marketing ή Δημόσιες Σχέσεις ή Κοινωνικές Επιστήμες ή σε άλλο συναφή κλάδο. (Μεταπτυχιακός τίτλος θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν).
• Εμπειρία σε θεματικές συναφείς με τα καθήκοντα της θέσης εργασίας.
• Άριστη γνώση της αγγλικής και της ελληνικής γλώσσας (γραπτά και προφορικά).
• Άριστη γνώση Η/Υ και λογισμικού Microsoft Office.

Λοιπές δεξιότητες:
Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα, ικανότητα αποτελεσματικής συνεργασίας. Επικοινωνιακές δεξιότητες και ικανότητα επίλυσης προβλημάτων.


Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται όπως υποβάλουν επιστολή ενδιαφέροντος μαζί με το βιογραφικό τους σημείωμα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο recruitment@cfpa.org.cy μέχρι 3/8/2020. Οι ενδιαφερόμενοι/ες στον τίτλο του ηλεκτρονικού μηνύματος είναι απαραίτητο να αναφέρουν τον τίτλο της θέσης: Διοικητικός Λειτουργός.
Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Σημείωση:
Το άτομο που θα επιλεγεί πρέπει να προσκομίσει:
1) Πρωτότυπο Πιστοποιητικό μη Περίληψης Προσώπου στο Αρχείο Καταδικασθέντων για Σεξουαλικά Αδικήματα σε Βάρος Παιδιών, και
2) Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου το οποίο να έχει εκδοθεί εντός των τελευταίων δύο μηνών.