«Οι Νέοι Διαμορφώνουν την Πολιτική για τη Σεξουαλική και Αναπαραγωγική Υγεία και Δικαιώματα»

Erasmus+ «Οι Νέοι Διαμορφώνουν την Πολιτική για τη Σεξουαλική και Αναπαραγωγική Υγεία και Δικαιώματα» (2016)

Σκοπός του προγράμματος ήταν η δημιουργία Συστάσεων Πολιτικής για τη Σεξουαλική και Αναπαραγωγική και Δικαιώματα των Νέων (ΣΑΥΔ).

Για τη διαμόρφωση των συστάσεων πολιτικής, ο Σύνδεσμος υλοποίησε διαδικτυακή διαβουλεύση με νέες και νέους ηλικίας 16-30 ετών, ενώ τον Ιούνιο του 2016 πραγματοποιήθηκε και σχετικό συνέδριο. Στο συνέδριο νέοι και νέες 16-30 ετών, καθώς και φορείς χάραξης πολιτικής είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν και να ανταλλάξουν απόψεις και προβληματισμούς για θέματα που αφορούν

α) στην πληροφόρηση και εκπαίδευση των νέων σε θέματα Σεξουαλικής και Αναπαραγωγικής Υγείας και Δικαιωμάτων

β) την πρόσβαση των νέων σε Υπηρεσίες Σεξουαλικής Αναπαραγωγικής Υγείας και Δικαιωμάτων καθώς και

γ) τη Συμμετοχή των Νέων στη Διαδικασία Λήψης Αποφάσεων σχετικά με τη Σεξουαλική και Αναπαραγωγική Υγεία και Δικαιώματα.

Το τελικό έγγραφο αντανακλά τα πορίσματα του συνεδρίου.

Το πρόγραμμα “Youth Shaping SRHR Policy” συγχρηματοδοτήθηκε από το Erasmus+ και εντάσσεται στη Βασική Δράση 3: Υποστήριξη Μεταρρυθμίσεων Πολιτικής: Διαρθρωμένος Διάλογος μεταξύ των νέων και φορέων χάραξης πολιτικής στον τομέα της νεολαίας.