Νέες & Νέοι για την Ισότητα των φύλων στην Οικογένεια

Νέες & Νέοι για την Ισότητα των φύλων στην Οικογένεια: Η Σημασία του Κράτους και των Κοινωνικών Θεσμών (2019 – 2020 ) – Erasmus + Erasmus + KA3 – Support for Policy Reform Dialogue between young people and policy makers

Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Κέντρο Ισότητας και Ιστορίας του Φύλου  σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο.

Σκοπός του έργου είναι η διαβούλευση με νέες και νέους και η διαμόρφωση εισηγήσεων πολιτικής γύρω από τα ειδικά προβλήματα των ευάλωτων ομάδων προς την επίτευξη του στόχου της ισότητας στην οικογένεια.

Το έργο περιλαμβάνει την διεξαγωγή έρευνας μέσω ερωτηματολογίων και ομάδων εστίασης με σκοπό τη σκιαγράφηση των γνώσεων και των απόψεων των νέων σε σχέση με την ισότητα των φύλων στην οικογένεια καθώς και το κοινωνικό, νομικό, Ευρωπαϊκό και εθνικό πλαίσιο που καθορίζει το ρόλο του κράτους και των κοινωνικών θεσμών.

Επίσης, περιλαμβάνει τη διοργάνωση 4 εργαστηρίων, ενός Παγκύπριου συνεδρίου, την υλοποίηση εκστρατείας ενημέρωσης και τη διοργάνωση συναντήσεων με φορείς χάραξης πολιτικής και κρατικούς ή κυβερνητικούς αξιωματούχους με σκοπό την ενημέρωσή τους για τα αποτελέσματα του διαλόγου.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+.