Δελτίο Τύπου: Ανάγκες και Προκλήσεις Μεταναστών και Προσφύγων για ζητήματα Σεξουαλικής Υγείας

Τα αποτελέσματα της έρευνας με τίτλο: «Σεξουαλικά και Αναπαραγωγικά Δικαιώματα Μεταναστών/-τριών και Προσφύγων/-ισσών: Διερευνώντας τις Ανάγκες και τις Προκλήσεις στην Κυπριακή Πραγματικότητα», τα οποία παρουσιάστηκαν από τον Σύνδεσμο Οικογενειακού Προγραμματισμού, υπέδειξαν μια σειρά γλωσσικών και κοινωνικοοικονομικών εμποδίων τα οποία δυσχεραίνουν την πρόσβαση σε υπηρεσίες και πληροφόρηση σχετικά με θέματα Σεξουαλικής Αναπαραγωγικής Υγείας και Δικαιωμάτων(ΣΑΥΔ). Η έλλειψη πληροφόρησης αφορά ποικίλα ζητήματα όπως οι μέθοδοι αντισύλληψης, οι Σεξουαλικές Μεταδιδόμενες Λοιμώξεις, ο τερματισμός μιας εγκυμοσύνης και η σεξουαλική βία.

Η πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας διαφέρει ανάλογα με το μεταναστευτικό καθεστώς, καθώς οι πρόσφυγες/ισσες έχουν προσωπικό γιατρό και ηλεκτρονικό φάκελο, κάτι που δεν ισχύει για τους/τις αιτητές ασύλου, κάνοντας δύσκολη τη συστηματική παρακολούθηση των ασθενών και τη διατήρηση ιατρικού ιστορικού. Επιπλέον, κοινωνικοοικονομικές δυσκολίες, όπως η οικονομική δυσχέρεια, η διαμονή μακριά από υπηρεσίες υγείας και η δυσκολία μετακίνησης καθιστούν μη πρωταρχικά τα θέματα υγείας και ψυχολογικής υποστήριξης. Η πρόσβαση σε αντισυλληπτικές μεθόδους είναι περιορισμένη, αφού δεν καλύπτονται από το εθνικό σύστημα υγείας, ενώ δυσκολίες παρατηρούνται και στην πρόσβαση σε υπηρεσίες άμβλωσης εντός του χρονικού πλαισίου που ορίζεται από το νόμο, λόγω μη διαθεσιμότητας ή άρνησης των επαγγελματιών υγείας.

Για τις γυναίκες με μεταναστευτικό υπόβαθρο, οι πολιτισμικές πιέσεις δημιουργούν επιπλέον εμπόδια όπου σε πολλές περιπτώσεις λόγω ντροπής ή στίγματος δυσκολεύονται να επικοινωνήσουν σεξουαλικά και γυναικολογικά ζητήματα, ιδιαίτερα σε άντρες επαγγελματίες υγείας. Επιπρόσθετα, η σεξουαλική και έμφυλη βία δημιουργεί ανάγκες για εξειδικευμένες ιατρικές και ψυχολογικές υπηρεσίες, όμως γυναίκες που βίωσαν ή βιώνουν βία φαίνεται να μην γνωρίζουν που μπορούν να απευθυνθούν για να ζητήσουν βοήθεια και στήριξη.
Οι μετανάστες/-τριες και πρόσφυγες/-ισσες συνήθως στρέφονται πρώτα στις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) για βοήθεια και πληροφόρηση, καθώς φαίνεται να μην εμπιστεύονται τις αρχές. Όσον αφορά τους επαγγελματίες υγείας, δεν υπάρχουν πολλές εκπαιδευτικές επιμορφώσεις που αφορούν τη σεξουαλική υγεία μεταναστών/-τριών λαμβάνοντας υπόψιν τις ιδιαίτερες συνθήκες διαβίωσης και τις πολιτισμικές διαφορές, ενώ οι επαγγελματίες των ΜΚΟ πολλές φορές δεν έχουν την απαραίτητη εξειδικευμένη γνώση για την καθοδήγηση των μεταναστών/-τριών και προσφύγων/ισσών.

Σκοπός της έρευνας ήταν η διερεύνηση και χαρτογράφηση των αναγκών των μεταναστών/-τριών και προσφύγων/-ισσών, αλλά και των επαγγελματιών υγείας, και της κοινωνίας των πολιτών σε ζητήματα ΣΑΥΔ. Η συλλογή δεδομένων πραγματοποιήθηκε μέσω ημιδομημένων συνεντεύξεων. Η έρευνα έγινε στο πλαίσιο του προγράμματος “M – Power Migrants and Refugees on Sexual Reproductive Health and Rights” το οποίο συντονίζει ο Σύνδεσμος Οικογενειακού Προγραμματισμού σε συνεργασία με το Sex Og Politikk. To πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Active Citizens Fund Κύπρου, μια χρηματοδότηση από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία μέσω των χορηγιών ΕΟΧ και Νορβηγίας 2014-2021.

To read the press release in English, please click here.