Αποτελέσματα έρευνας: «Σεξουαλικά και Αναπαραγωγικά Δικαιώματα Μεταναστών/-τριών και Προσφύγων/-ισσών: Διερευνώντας τις Ανάγκες και τις Προκλήσεις στην Κυπριακή Πραγματικότητα»

Σκοπός της έρευνας ήταν η διερεύνηση και χαρτογράφηση των αναγκών των μεταναστών/-τριών και προσφύγων/-ισσών, αλλά και των επαγγελματιών υγείας, και της κοινωνίας των πολιτών σε ζητήματα ΣΑΥΔ. Η συλλογή δεδομένων πραγματοποιήθηκε μέσω ημιδομημένων συνεντεύξεων.

H έρευνα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος “M – Power Migrants and Refugees on Sexual Reproductive Health and Rights”, το οποίο συντονίζει ο Κυπριακός Σύνδεσμος Οικογενειακού Προγραμματισμού σε συνεργασία με το Sex Og Politikk. Το πρόγραμμα στόχο έχει την ενδυνάμωση μεταναστών, μεταναστριών, προσφύγων και προσφυγισσών ηλικίας 18-35 ετών, μέσω ενημέρωσης σε θέματα σεξουαλικής υγείας και δικαιωμάτων, και η ενίσχυση και ενδυνάμωση των ικανοτήτων οργανισμών της κοινωνίας των πολιτών, και επαγγελματιών υγείας στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα στα ίδια θέματα. 

Η Ερευνητική Έκθεση με τα αποτελέσματα της έρευνας είναι διαθέσιμη εδώ (ελληνικά) και η περίληψη των αποτελεσμάτων εδώ (ελληνικά). Σημ. Η Έκθεση θα δημοσιευτεί σύντομα και στα αγγλικά

Το πρόγραμμα “M-Power” λαμβάνει επιχορήγηση στο πλαίσιο του προγράμματος Active Citizens Fund Κύπρου που χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία μέσω των χορηγιών ΕΟΧ και Νορβηγίας 2014-2021.